Formy hipoterapii - • Fizjoterapia na koniu w której nacisk kładziony jest na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usprawniania ruchowego pacjenta oraz na zindywidualizowanym doborze ćwiczeń wykonywanych na koniu © hippika.pl Formy hipoterapii - • Fizjoterapia na koniu w której nacisk kładziony jest na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usprawniania ruchowego pacjenta oraz na zindywidualizowanym doborze ćwiczeń wykonywanych na koniu © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Hipoterapia Formy hipoterapii

Formy hipoterapii

Fizjoterapia na koniu w której nacisk kładziony jest na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usprawniania ruchowego pacjenta oraz na zindywidualizowanym doborze ćwiczeń wykonywanych na koniu. Forma ta oraz dobór ćwiczeń stanowią kontynuację lub uzupełnienie fizjoterapii prowadzonej w poradni rehabilitacyjnej i w domu.

Fizjoterapia na koniu przeznaczona jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu pochodzenia neurologicznego i ortopedycznego, a prowadzi ją hipoterapeuta z przygotowaniem fizjoterapeutycznym (mgr rehabilitacji lub technik fizjoterapii).

Psychopedagogiczna jazda konna w której wykorzystuje się i intensyfikuje aspekty psychopedagogiczne całej rzeczywistości związanej z koniem i z jazdą konną, w miarę potrzeb wprowadza elementy psychoterapii, logopedii, gry i zabawy edukacyjne z użyciem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych, pielęgnację konia, proste prace stajenne.

Psychopedagogiczna jazda konna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami emocjonalnymi, dysfunkcjami w zakresie wzroku i słuchu, a prowadzi ją hipoterapeuta - pedagog, psycholog lub terapeuta zajęciowy.

Terapia z koniem - w której najistotniejszy jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem torujący drogę poprawie relacji ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z otoczeniem społecznym, pomagający pacjentowi w odblokowaniu i pogłębieniu relacji z innymi ludźmi.

Terapia z koniem jest przeznaczona dla dzieci autystycznych, psychotycznych, z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie, a prowadzi ją hipoterapeuta - psycholog lub pedagog.źródło: www.hejkoniku.org.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe