Turystyka Konna - Definicje i pojęcia związane z turystyką konną © hippika.pl Turystyka Konna - Definicje i pojęcia związane z turystyką konną © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Konie dają pracę Turystyka Konna

Turystyka Konna

Definicje i pojęcia związane z turystyką konną.

Droga: „wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.”

Droga leśna: droga położona w lesie nie będąca drogą publiczną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

Droga publiczna: droga, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Infrastruktura turystyczna: obiekty i urządzenia turystyczne służące zaspokajaniu potrzeb związanych z turystyką i rekreacją.

Kwatera myśliwska: obiekt ogólnodostępny, całoroczny, płatny, przystosowany do świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych, wyposażony w pomieszczenia sypialno-wypoczynkowe, jadalne i sanitarne. Kwatera myśliwska powinna być dodatkowo wyposażona w pomieszczenia przystosowane do przechowywania (ewentualnie suszenia) odzieży i obuwia.

Leśna baza noclegowa: wszystkie obiekty turystyczne o charakterze noclegowym zlokalizowane na terenie Lasów Państwowych. Do Leśnej Bazy Noclegowej należą: ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki edukacji leśnej, kwatery myśliwskie, leśne pokoje gościnne, zielone szkoły itp.

Leśna infrastruktura turystyczna: wszystkie obiekty oraz miejsca i urządzenia turystyczne zlokalizowane na terenie Lasów Państwowych.

Leśna stajnia: ogólnodostępny, oznakowany, bezpłatny obiekt turystyczno-wypoczynkowy zlokalizowany we wnętrzu lasu składający się z dwóch zasadniczych części – pierwszej w postaci zagrody popasowej przeznaczonej wyłącznie dla konia i drugiej przeznaczonej wyłącznie dla turystów, wyposażonej we wiaty turystyczne, ławostoły, ławki, lub inne urządzenia służące obsłudze turystyki konnej.

Leśne pole biwakowe: ogólnodostępny, oznakowany, płatny obiekt turystyczno-wypoczynkowy pełniący funkcje noclegową. Leśne Pole Biwakowe musi posiadać oznakowany dojazd drogą leśną (której stan umożliwia dotarcie samochodem osobowym) i być zlokalizowane we wnętrzu lub na krawędzi lasu. Obiekt ten posiada infrastrukturę techniczną tj. dostęp do prądu, wody, gazu oraz dysponuje pomieszczeniami sanitarnymi w postaci przenośnych toalet typu TOI - TOI (minimum jednej), umywalnie. Leśne Pole Biwakowe powinno posiadać minimum jedno pomieszczenie kuchenne i świetlicę.

Leśne urządzenie turystyczno-wypoczynkowe: wszystkie urządzenia zlokalizowane na terenie LP jak: ławy, stoły, ławostoły, zadaszenia, służące obsłudze ruchu turystycznego.

Leśny obiekt turystyczny: wszystkie obiekty zlokalizowane na terenie LP służące obsłudze ruchu turystycznego. Do leśnych obiektów turystycznych zaliczamy: parkingi leśne, leśne miejsca postoju, miejsca na ognisko, leśne pola biwakowania, leśne miejsca biwakowania, leśne izby edukacyjne, leśne wiaty edukacyjne, leśne wiaty turystyczne, leśne ścieżki dydaktyczne, powierzchniowe punkty edukacyjne (szkółki leśne), leśne stajnie, miejsca masowego wypoczynku, muzea itp.

Leśny pokój gościnny: obiekt ogólnodostępny, całoroczny, płatny, przystosowany do świadczenia usług noclegowych. Leśny pokój gościnny jest przystosowany do noclegu 1–8 osób, wyposażony w pomieszczenia sypialno-wypoczynkowe, jadalne i sanitarne.

Miejsce na ognisko: ogólnodostępny, oznakowany, bezpłatny obiekt turystyczno-wypoczynkowy zlokalizowany we wnętrzu lub na krawędzi lasu umożliwiający turystom odpoczynek oraz legalne rozpalenie ogniska. Obiekt ten musi być wyposażony w palenisko, ławkę, ławostół lub wiatę oraz regulamin użytkowania miejsc na ognisko.

Organizator turystyki: przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy: obiekt ogólnodostępny, całoroczny, płatny, przystosowany do świadczenia usług noclegowych, gastronomicznych i szkoleniowo-konferencyjnych. Obiekt ten posiada minimum jedno pomieszczenie dydaktyczno-konferencyjne z technicznym wyposażeniem, pomieszczenia sypialne, wypoczynkowe, jadalne oraz sanitariaty (toalety i umywalnie).

Palenisko: wydzielone i zabezpieczone przeciwpożarowo miejsce, gdzie dopuszcza sie rozpalanie ognisk.

Pośrednik turystyczny: przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Przedsiębiorca turystyczny: prowadzący działalność zarówno w kraju jak i za granicą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Przewodnik turystyczny: osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji.

Szlak konny (w lesie): droga leśna, ogólnodostępna, oznakowana, bezpłatna do użytku wyłącznie przez turystów poruszających się konno. Podstawowym symbolem szlaku konnego jest pomarańczowe koło na białym tle umieszczane wzdłuż szlaku.

Szlak pieszy (w lesie): droga leśna, ogólnodostępna, oznakowana, bezpłatna do użytku wyłącznie przez turystów pieszych. Symbolem szlaku pieszego są różnobarwne linie na białym tle umieszczane wzdłuż szlaku.

Szlak rowerowy (w lesie): droga leśna, ogólnodostępna, oznakowana, bezpłatna do użytku wyłącznie przez turystów poruszających sie na rowerze. Symbolem szlaku rowerowego jest czarny rower na białym tle umieszczane wzdłuż szlaku.

Turysta : osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Układ współrzędnych "PUWG 1992"; (układ 1992, układ 92): układ współrzędnych geodezyjnych wprowadzany do użytku cywilnego od 1992 r. Powierzchnia odniesienia jest geocentryczna, globalna elipsoida GRS80, przyjęta przez podkomisje EUREF (IAG) w 1992 roku na sympozjum w Bernie do stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Parametry elipsoidy zostały wyznaczone przy pomocy technik
satelitarnych (pomiary dopplerowskie i GPS). Nowy układ posiada dwa warianty:

1) dla map wielkoskalowych (skale od 1:500 do 1:5000) - cztery strefy odwzorowawcze (zwany układem 2000)

2) dla map drobnoskalowych (skale 1:10000 i mniejsze) - jedna strefa odwzorowawcza.

Układ współrzędnych WGS 1984: (z ang. World Geodetic System) Globalny układ współrzędnych geodezyjnych zdefiniowany w 1984 r., będący zbiorem parametrów określających wielkość i kształt Ziemi, oparty na elipsoidzie GRS’80. Powszechnie używany w odbiornikach.

Usługi hotelarskie: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Zagospodarowanie turystyczne: całokształt urządzeń turystycznych zlokalizowanych na terenie LP służących obsłudze ruchu turystycznego.

Znak wjazdu do lasu: znak umiejscowiony na początku i końcu każdego szlaku turystycznego LP (konnego, rowerowego, pieszego) informujący o wejściu/wyjściu do/z lasu, wyposażony w regulamin porządkowy szlaku, odległości i kierunki do najbliższych miejsc turystycznych umiejscowionych wzdłuż szlaku.źródło: Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego na lata 2008-2013

 
opony  netBOX - Systemy internetowe